Statut udruge

Temeljem članka 55., a sukladno članku 13. i 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/2014.) i odredbe članka 23. Statuta Puhačkog orkestra grada Karlovca od 21.03.2002. god., Skupština Puhačkog orkestra grada Karlovca održana 09.05.2015. god. donijela je

S T A T U T

Puhačkog orkestra grada Karlovca

 

Opće odredbe

Članak 1.

I. Ovim statutom kao temeljnim aktom uređuje se: naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata i znak, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguravanja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu i ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini i načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

II. Puhački orkestar grada Karlovca je član Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije (ZAKUD) i Hrvatskog sabora kulture te preko svojih predstavnika sudjeluje u njihovom radu.

III. Puhački orkestar grada Karlovca  je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga u kojoj nije dozvoljena rasna, rodna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka.

 

Članak 2.

I. Puhački orkestar grada Karlovca je pravna osoba upisana u Registar udruga Repubilke Hrvatske pri nadležnom državnom tijelu prema sjedištu udruge.

II. Puhački orkestar grada Karlovca može postati članom ili pridruženim članom drugih udruga u Republici Hrvatskoj ili izvan države, ako se one bave istim ili sličnim djelatnostima ili imaju podudarnosti u statutarnim odredbama.

 

Naziv, sjedište i pečat

Članak 3.

I. Puni naziv udruge glasi: Puhački orkestar grada Karlovca (u daljnjem tekstu Udruga).

II. Skraćeni nazov udruge je: POGK.

III. Sjedište Udruge je u Karlovcu, Augusta Cesarca 3 (zgrada Glazbene škole Karlovac).

IV. Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

V. Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je okrugla oblika promjera 30 mm. Oko ruba pečata ispisan je tekst: „Puhački orkestar grada Karlovca“, a u sredini riječ „Karlovac“ označava sjedište udruge. Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik i tajnik Udruge.

Područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi i djelatnost Udruge

Članak 4.

I. Ciljevi Udruge su poticanje, pomaganje i razvijanje amaterskog bavljenja glazbom, popularizacija puhačke glazbe, organizacija koncerata i manifestacija te suradnja i povezivanje s drugim sličnim udrugama, ustanovama i organizacijama, a područje djelovanja sukladno ciljevima su kultura i umjetnost, djelatnost izvedbene umjetnosti, glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam te glazbene i scenske manifestacije i festivali.

II. Ciljeve iz stavka I. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

– održava redovite probe,
– priređuje samostalne koncerte, koncerte u suradnji s drugim orkestrima, vokalnim sastavima, kulturno-umjetničkim društvima i samostalnim umjetnicima,
– sudjeluje na smotrama, natjecanjima, javnim manifestacijama i priredbama
– razvija i unapređuje odnose sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
– organizira druženja i izlete za članove Udruge, a u svrhu promicanja zajedništva unutar Udruge,
– pribavlja potrebna materijalna sredstva za obavljanje redovite djelatnosti putem natječaja za proračunske dotacije i sponzorstva.

III. Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom.

IV. Udruga ne smije obavljati svoje djelatnosti prvenstveno zbog stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni Statutom.

V. Djelovanje Udruge je javno.

VI. Udruga sukladno ciljevima iz stavka I. ovog članka djeluje na području kulture i umjetnosti.

 

Članstvo u Udruzi

Članak 5.

I. Svaka punoljetna fizička osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njegovim članom sukladno zakonu i Statutu.

II. Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koju pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

III. Svi članovi Udruge dužni su najkasnije do 31. prosinca tekuće godine uplatiti članarinu. Visinu članarine određuje Skupština Udruge.

IV. Članovi Udruge imaju pravo:

– birati i biti birani u tijela Udruge,
– sudjelovati u aktivnostima Udruge,
– podnositi prijedloge za djelovanje i unapređenje djelovanja Udruge.

V. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se na elektronički ili drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanju Udruzi, adresi stanovanja, broju telefona, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

 

Članak 6.

I. Udruga može imati i počasne članove. Počasni članovi mogu biti pojedinci koji su bili ili jesu aktivni članovi Udruge, te osobe koje su pridonijele ugledu Udruge, a nisu njegovi članovi.

II. Počasni članovi imenuju se na Skupštini uz potporu 1/3 članova, a nemaju pravo glasa niti mogu biti birani u tijela Udruge.

 

Članak 7.

I. Članstvo u Udruzi prestaje:

– istupanjem,
– isključenjem,
– smrću,
– prestankom rada Udruge.

II. Član se može isključiti iz Udruge ako krši Statut, ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge ili na vlastiti zahtjev uz prethodno namirenje dugovanja prema Udruzi.

III. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo prigovora u roku 14 dana od primitka pisane obavijesti o prestanku članstva Nadzornom odboru, koji žalbu dalje prosljeđuje u Skupštinsku raspravu, a najkasnije do 90 dana od primitka obavijesti odnosno pritužbe. Odluka Skupštine je konačna.

IV. Za donošenje odluke o isključenju člana potrebna je natpolovična većina svih članova Upravnog odbora, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih.

 

Tijela Udruge

Članak 8.

I. Tijela Udruge su:

– Skupština,
– Upravni odbor,
– Predsjednik,
– Tajnik,
– Nadzorni odbor.

 

Članak 9.

I. Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je punoljetni članovi Udruge i maloljetne osobe starije od 14 godina.

II. Pravo glasa na sjednicama Skupštine mogu imati i maloljetni članovi stariji od 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

III. Skupštini mogu prisustvovati, ali bez prava glasovanja i svi ostali članovi Udruge, počasni članovi i maloljetne osobe mlađe od 14 godina.

IV. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje (redovna), a saziva ju Predsjednik Udruge. Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjednik Udruge kada prosudi da je potrebno sazvati, na temelju zaključka Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na pisani zahtjev 1/3 svih članova. Izvanredna Skupština raspravlja samo o problematici zbog koje je sazvana.

V. Točke dnevnog reda rada Skupštine mogu predložiti članovi/članice u pisanom obliku Upravnom odboru ili predsjedniku Skupštine najkasnije do početka sjednice Skupštine.

VI. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

VII. Skupština Udruge:

– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava članove Upravnog odbora,
– bira i razrješava predsjednika Udruge,
– bira i razrješava tajnika Udruge,
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
– bira i razrješava osobe za zastupanje Udruge,
– bira i razrješava likvidatora Udruge,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
– donosi odluke o statusnim promjenama,
– odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i o učlanjivanju ili istupanju iz njih,
– odlučuje o visini članarine,
– odlučuje o prijemu u članstvo te o prigovorima isključenih članova Udruge,
– odlučuje o prestanku rada Udruge
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Članak 10.

I. Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja Udrugom između dviju Skupština.

II. Upravni odbor broji 5 članova, a čine ga: predsjednik, tajnik i tri člana koji se biraju neposredno na Skupštini. Sastav Upravnog odbora bira se na vrijeme od dvije godine s mogućnošću ponovnog biranja.

III. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

IV. Upravni odbor Udruge:

– utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana i prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,
– podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
– brine o informiranju članstva i javnosti,
– odlučuje o korištenju sredstava Udruge,
– bira dirigenta (umjetničkog voditelja) i određuje mu ovlasti i naknadu za rad,
– bira umjetnički savjet po potrebi,
– donosi odluku o osobi za vođenje knjigovodstva,
– donosi Odluke koje su bitne za nesmetano funkcioniranje Udruge između dviju Skupština,
– osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanje ciljeva Udruge,
– obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

V. Sjednice Upravnog odbora održavaju se jednom u 90 dana, a prema potrebi i češće.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

VI. Ukoliko se natpolovičnom većinom glasova na Skupštini (kojoj mora nazočiti natpolovična većina svih članova Skupštine) izglasa nepovjerenje aktualnom sastavu Upravnog odbora, u takvim se iznimnim okolnostima novi sastav Upravnog odbora mora izabrati odmah na samoj Skupštini natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

 

Članak 11.

I. Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu u pravnom prometu.

II. Predsjednika Udruge (ujedno i predsjednika Upravnog odbora) biraju članovi Skupštine između prethodno predloženih kandidata.

III. Predsjednikom Udruge (ujedno i predsjednikom Upravnog obora) postaje se dobivanjem natpolovične većine glasova nazočnih, a u izboru mora sudjelovati natpolovična većina svih članova Skupštine.

IV. Glasovanje je tajno i glasuje se za jednog kandidata između prethodno predloženih, koji su na listiću poredani abecednim redom.

V. Mandat predsjednika Udruge (ujedno i predsjednika Upravnog odbora) traje dvije godine, a može biti biran više puta uzastopno.

VI. Dužnosti predsjednika Udruge su: vođenje poslova Udruge sukladno Statutu, sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun Udruge, sazivanje sjednica Upravnog odbora, predlaganje dnevnog reda Upravnog odbora, predsjedavanje sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, zastupanje Udruge u zemlji i inozemstvu, predlaganje dnevnog reda Skupštine, kontrolira i definira rad tajnika, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, odgovara za zakonitost rada Udruge, te dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

VII. U slučaju spriječenosti, njegove dužnosti preuzimaju tajnik Udruge.

VIII. Predsjednik može biti smijenjen ako se ne pridržava Statuta, ako svojim djelovanjem šteti ugledu Udruge ili ako krši pravni poredak Republike Hrvatske. Smijeniti ga može natpolovična većina svih članova Skupštine ili na prijedlog Izvršnog odbora u pisanom obliku.

IX. Za prestanak mandata predsjednika zahtjev treba podnijeti u pisanom obliku Upravnom odboru ili Nadzornom odboru koji najkasnije u roku od 30 dana sazivaju Skupštinu za izbor novog predsjednika.

 

Članak 12.

I. Tajnika bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova.

II. Mandat tajnika traje dvije godine i može biti biran više puta uzastopno.

III. Tajnik obavlja poslove koje mu predsjednik i Upravni odbor povjere.

IV. Prekid rada tajnika može se zatražiti na zahtjev Upravnog odbora ili na prijedlog Nadzornog odbora te na osobni zahtjev.

V. Tajnik je dužan voditi preciznu evidenciju svih članova u skladu sa Zakonom.

 

Članak 13.

I. Nadzorni odbor ima 3 člana koje na prijedlog članova Skupštine bira i razrješuje Skupština, natpolovičnom većinom glasova nazočnih, kojoj mora nazočiti natpolovična većina svih članova.

II. Član Nadzornog odbora bira se na dvije godine i može biti ponovno izabrani.

III. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

IV. Nadzorni odbor se brine o statutarnosti rada Udruge, o pravilnoj primjeni odluka, o primjeni akata koje donosi Skupština i Izvršni odbor, te nadziru financijsko i upravno poslovanje

V. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora

VI. Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje, a obavezno prije Skupštine. Izvješća podnosi u pisanom obliku na sjednicama Skupštine.

VII. Nadzorni odbor ili njegovi članovi mogu biti razriješeni dužnosti na prijedlog predsjednika Upravnog odbora ili na prijedlog jedne trećine svih članova Udruge. Odluka je pravovaljana ako je donesena natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine

VIII.  Nadzorni odbor može podnijeti prijedlog za smjenu Predsjednika ili člana Upravnog odbora u pisanom obliku koji dostavlja Skupštini.

 

Članak 14.

I. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Zastupanje

Članak 15.

I. Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

II. Osoba ovlaštena za zastupanje odgovara za zakonitost rada Udruge.

III. Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine.

IV. Odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog Izvješća.

V. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

VI. Sklapa ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

VII. Obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

 

Izbor i opoziv likvidatora Udruge

Članak 16.

I. Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

II. Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogla voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

III. Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.

IV. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

Imovina Udruge i financijsko poslovanje

Članak 17.

I. Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:

– članarine,
– donacija, dotacija, sponzorstava,
– dobrovoljnih priloga i darova,
– financiranja programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova i inozemnih izvora, te drugih institucija i pojedinaca koji podupiru rad i djelovanje Udruge,
– ostalih prihoda sukladno zakonu.

II. Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi obavještava i širu javnost.

III. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom i u skladu sa zakonom.

 

Članak 18.

I. Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

II. Udruga će eventualno ostvarenu dobit koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje svoje djelatnosti.

III. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

IV. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

V. Naredbodavatelj za izvršavanje financijskog plana je predsjednik Udruge.

 

Odgovornost za obveze i štetu

Članak 19.

I. Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

II. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

III. Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

IV. Udruga i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge

Članak 20.

I. Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora.

II. Arbitraža iz stavka 1. ovoga članka ima predsjednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor. Odluka arbitraže je konačna.

 

Statut i drugi opći akti

Članak 21.

I. Statut je temeljni dokument Udruge i svi drugi dokumenti moraju biti u skladu s odredbama statuta.

II. Osnovni koncept Statuta te moguće izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge te ga upućuje na raspravu i usvajanje članovima Udruge.

III. Upravni odbor  razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

IV. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativni rezultat.

 

Članak 22.

I. Udruga može dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Udruge, drugim udrugama te pravnim i fizičkim osobama koje su svojim radom doprinijele radu Udruge te promicanju djelatnosti i ciljeva Udruge. Nagrade i priznanja dodjeljuju se prema posebnom Pravilniku o nagradama i priznanjima, kojeg donosi Upravni odbor.

 

Prestanak postojanja Udruge

Članak 23.

I. Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

II. Odluka o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

III. U slučaju prestanka rada Udruge imovina se prenosi na udrugu koja ima slične ciljeve, a na temelju odluke Skupštine. Ako se ne može provesti postupak s imovinom sukladno odluci Skupštine preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave prema središtu Udruge.

IV. Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

I. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na Skupštini dana 21.03.2002. godine.

 

Članak 25.

I. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruge, a tumačenje pojedinih odredbi je u nadležnosti Upravnog odbora.

 

U Karlovcu, 09.05.2015.

Comments are closed